Webinary - nagrania

Widok

Czas trwania: 90 minut Program webinaru: Przepisy prawa oświatowego dotyczące nauczyciela wspomagającego. Rola i zadaniami nauczyciela wspomagającego. Współpraca z nauczycielami wiodącymi na lekcji – rozwiązywanie trudnych sytuacji. Osoba prowadząca: mgr…

39.00

PLN

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem z autyzmem/Zespołem Aspergera w szkole/przedszkolu masowym. Funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu: postrzeganie i przetwarzanie informacji, zaburzenia integracji sensorycznej,…

39.00

PLN

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Dokumentowanie działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dzieciom/ uczniom w przedszkolu, szkole, placówce. 2. Forma i treść programów opracowanych przez…

39.00

PLN

Czas trwania: 120 minut 1. Podstawy teoretyczne – rodzaje dwujęzyczności, modele wychowania w dwujęzyczności. 2. Rozwój mowy dziecka dwujęzycznego. 3. Diagnoza i projektowanie terapii. 4. Pułapki, trudności i radości terapii dzieci…

39.00

PLN

Czas trwania: 120 minut 1. Podstawy teoretyczne - terminologia, podział, przyczyny 2. Narzędzia diagnostyczne 3. Badanie logopedyczne: motoryka artykulacyjna, motoryka artykulatorów, przebieg funkcji prymarnych, słuch fonematyczny i inne. 4. Na co…

39.00

PLN

Czas trwania: 120 minut 1. Istota badań przesiewowych - kiedy? po co? dla kogo? jak? 2. Przegląd dostępnych narzędzi do badań przesiewowych. 3. Propozycja autorskiego narzędzia do logopedycznych badań przesiewowych. Osoba…

39.00

PLN

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Krótkie wprowadzenie w świat afazji (różnicowanie afazji od innych zaburzeń mowy u osób dorosłych, przyczyny i objawy afazji). 2. Cel diagnozy funkcjonalnej (wyznaczenie ścieżki…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Program: 1. Czym jest metoda audytywna-werbalna 2. Dla kogo jest przeznaczona 3. Strategie stosowane w metodzie 4. Rola rodziców w terapii…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut 1.Klasyfikacje wędzidełek 2.Badanie wędzidełka języka (prezentowane na pacjencie) 3.Rodzaje zabiegów i ich konsekwencje 4.Przygotowanie pacjenta do zabiegu 5.Opieka pozabiegowa Osoba prowadząca: Aleksandra Rosińska –…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Zadania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole. 2. Trudności, na jakie…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Zespół Aspergera- podstawowe informacje i pojęcia 2. Zespół Aspergera jako zaburzenie uczenia się zachowań społecznych • Zaburzenia w zakresie rozumienia…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego – charakterystyka zaburzenia (definicja, etiologia). 2. Diagnoza APD, diagnoza różnicowa i funkcjonalna. 3. Przedstawienie i omówienie poszczególnych…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Terminarz oceny efektywności pomocy p-p dla dla uczniów z opinią, orzeczeniem lub indywidualnym rozpoznaniem potrzeby pomocy p-p przez nauczyciela.…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Emocje - przykładowe teorie dotyczące emocji Geneza i rodzaje zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego u dzieci Rozwój mózgu małego dziecka…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Trudności szkolne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, ryzykiem dyskalkulii). Zasady…

39.00

PLN

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Terminologia logopedyczna i kryteria zaburzeń afatycznych u dzieci. Objawy zaburzeń językowych i trudności komunikacyjne dziecka z afazją motoryczną. Oddziaływania terapeutyczne wspierające kompetencję językową i…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Skąd bierze się agresja dzieci. Jak reagować na agresję dziecka na lekcji. Jak reagować w sytuacjach krytycznych. Jak przeciwdziałać eskalacji…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Przyczyny nieadekwatnego poczucia własnej wartości ucznia. Filary adekwatnego poczucia własnej wartości. Jak pracować z dzieckiem z nieadekwatnym poczuciem własnej wartości.…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Koło złości. Narzędzia pozytywnej dyscypliny. 4 błędne koła w wychowaniu. Co robić, czego nie robić?- ściągawka Pierwsze kroki dogadania się…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 180 minut Program webinaru: Rozwój człowieka według E. Eriksona. Cechy charakterystyczne okresu dojrzewania, objawy kryzysu rozwojowego. Czynniki chroniące w zachowaniach problemowych młodzieży w kontekście…

59.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Przyczyny powstawania dysleksji rozwojowej, czyli o tym, że dysleksja nie jest kwestią wiary. Trudności dyslektyczne- jak je rozpoznać, czyli zestaw objawów.…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Ogólne informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. 2. Przyczyny problemów w interakcjach społecznych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 3.…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Jak rozwój kompetencji kluczowych wpływa na rozwój dziecka? Efekty rozwijania różnych kompetencji kluczowych w procesie rozwoju dziecka. Metody pracy edukacyjnej.…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Mózg trójjedyny, a zjawisko samoregulacji. 1. Czym jest samoregulacja i dlaczego jest ważna? 2. Gad i ssak kontra kora nowa, czyli…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Krótka powtórka - samoregulacja- specyfikacja 2. Obszary samoregulacji i możliwości oddziaływań psychopedagogicznych 3. Obszar biologiczny •Kluczowe cechy obszaru biologicznego •pięć…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Trochę psychologii na temat rozwoju dziecka i jego wpływu na przyswajanie pojęć matematycznych. Metody pozwalające na prowadzenie ciekawych zabaw matematycznych:…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Rodzina jako system Rodzina zdrowa i zmarginalizowana – różnice w codziennym funkcjonowaniu Nie mów, nie ufaj, nie odczuwaj- trzy zasadnicze zasady…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 45 minut Program webinaru: Dlaczego nie warto ćwiczyć czubka języka? Przykładowe pomoce do terapii wad wymowy wymienionych głosek. Metody pracy nad głoskami tylnojęzykowymi. Schemat zajęć…

20.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 45 minut Program webinaru: 1. Istota seplenienia. 2. Ćwiczenia w przypadku terapii seplenienia bocznego i międzyzębowego. 3. Niuanse, które warto wprowadzić w terapii seplenienia. Osoba…

20.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 45 minut Program webinaru: Istota mowy bezdźwięcznej. Słuch mowny i oddychanie jako klucze do terapii mowy bezdźwięcznej. Metoda lax vox w terapii mowy bezdźwięcznej. Osoba…

20.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 45 minut Program webinaru: Dlaczego głoska „r” jest taka trudna? Ćwiczenia niezbędne do wywołania prawidłowej artykulacji „r”. „Triki” logopedyczne, które warto zastosować w terapii rotacyzmu.…

20.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Przyczyny wadliwej realizacji głoski „r”: Co się dzieje z czubkiem języka oraz bokami przy artykulacji „r”? 2. Rodzaje zaburzeń głoski…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Przyczyny seplenienia. Dlaczego głoski szumiące łatwiej wywołać niż ciszące? Sprawdzone metody wywołania głosek dentalizowanych. Przykładowy scenariusz zajęć w terapii sygmatyzmu. Osoba…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Rodzaje zaburzeń samogłosek i spółgłosek. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek dwuwargowych (p, b, m). Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webinaru... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Podstawowa wiedza o metodach terapeutycznych. - główne nurty terapeutyczne oraz podejścia w obrębie tych nurtów, - dobór metod terapeutycznych, -…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Budowa i działanie narządu głosu. Prawidłowe nawyki oddechowe 2. Patologia głosu – profilaktyka chorób gardła i krtani. 3. Higiena głosu.…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Etiologia i rodzaje uszkodzeń narządu słuchu. Badania słuchu. 2. Rozwój funkcji słuchowych. 3. Rozwój mowy dziecka z wadą słuchu. Zaburzenia…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Kto jest dwujęzyczny? 2. Strategie dwujęzycznego wychowania i ich wpływ na rozwój mowy. 3. Przebieg bilingwalnego rozwoju mowy (bilingwizm…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Czym są uczucia? Jakie właściwości i funkcje mają uczucia? Jak powstają uczucia? Uczucie złości. Uczucie gniewu. Sposoby radzenia sobie ze…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Problemy komunikacyjne najczęściej występujące u dzieci dwujęzycznych i ich przyczyny. 2. Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy o podłożu anatomiczno-funkcjonalnym i…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Kompetencje kluczowe i ich rola w procesie edukacyjnym. 2. Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych kształcących kompetencje kluczowe. 3. Propozycje metod, form…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Rodzaje (typy) uszkodzeń zależne od stopnia ubytku słuchu u dziecka. 2. Funkcjonowanie dziecka z niedosłuchem w klasie/szkole ogólnodostępnej. 3.…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Przyczyny mowy bezdźwięcznej: • Kłopoty z oddychaniem; • Zaburzenia słuchu fonematycznego 2. Istota mowy bezdźwięcznej – zniekształcenie fonologicznej korelacji dźwięczności.…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Bajka i jej rola w wychowaniu dziecka. Terapeutyczna i diagnostyczna moc bajek. Metody doboru bajek dla danej grupy dzieci. Sposoby na…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. FAS/FASD - informacje ogólne, przyczyny, objawy. 2. Zaburzenia pierwotne i wtórne. 3. Umiejętności poznawcze, funkcjonowanie psychospołeczne. 4. Przekrojowy rozwój dziecka…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Program: 1. Jak przeprowadzić diagnozę surdologopedyczną 2. Czym różni się od klasycznej diagnozy logopedycznej 3. Wywiad surdologopedyczny 4. Jakie badania audiologiczne…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Podstawy teoretyczne i terminologiczne Rozwiązania praktyczne: dobór słownictwa, pomoce terapeutyczne Gesty wspierające artykulację Technika słów kluczowych Zalecenia dla rodziców   Osoba…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Podstawy teoretyczne i terminologiczne. Rozwiązania praktyczne: dobór słownictwa, pomoce terapeutyczne. Gesty wspierające artykulację. Technika słów kluczowych. Zalecenia dla rodziców. Osoba prowadząca:…

39.00

PLN

Nagranie webinaru prowadzonego przez Joannę Nienałtowską-Padło. Nagranie można odtwarzać wielokrotnie przez 5 dni od momentu dokonania zakupu. Do nagrania dołączone są materiały z możliwością pobrania. Czas trwania nagrania: 120 minut.…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 90 minut Program webinaru: Jak pracować nad prawidłowym oddychaniem w trakcie terapii logopedycznej? Czym jest Lax Vox? Jak go zastosować w terapii logopedycznej? Jakie…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 90 minut Program webinaru: 1. Spotykam się z Pacjentem – i co dalej? 2. Co początkujący logopeda wiedzieć powinien o: Stymulacji rozwoju mowy dziecka, Diagnozie…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webi.... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Filozofia Kaizen – założenia ogólne. 2. Kaizen – zastosowanie w pracy psychopedagogicznej. 3. Naturalny przebieg mechanizmu walki i ucieczki przy…

39.00

PLN

Tutaj krótki opis webinaru... Czas trwania: 90 minut Program webinaru: 1.Podstawowa wiedza na temat jąkania: - definicja, występowanie i przebieg jąkania, rokowania - odróżnienie jąkania od niepłynności zwykłych, różnicowanie jąkania i…

39.00

PLN

Instytut Edukacji Logopedycznej

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435

www.instytutlogopedyczny.pl