Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na platformie www.e-learning.instytutlogopedyczny.pl, zwaną dalej Platformą, prowadzoną przez Instytut Edukacji Logopedycznej ul. Matki Teresy z Kalkuty 18a/6; 20-538 Lublin NIP: 7162601302, REGON: 060559717, zwany dalej Instytutem.

Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem korzystania z Platformy, w tym składania zamówień jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści.

§2

Rejestracja i uzyskiwanie dostępu do kursów

1. Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika Platformy.

2. W celu wykorzystania materiałów audio i audio-video konieczne jest użycie przez Użytkownika słuchawek lub głośników zewnętrznych.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 3

Prawa i obowiązki Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do:

1. Poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta; jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Instytutu.

2. Uzyskiwania dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, po spełnieniu warunków określonych w opisie danego kursu.

3. Usunięcia swojego konta z Platformy; w tym celu należy skontaktować się z Instytutem, podając dane oraz adres e-mail użyty podczas zakładania konta. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Platformy.

Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

1. Podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji konta oraz niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie.

2. Zabezpieczenia poufnych danych, takich jak hasło dostępu do Platformy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Korzystania z platformy osobiście i nie udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim.

4. Przestrzegania postanowień Regulaminu.

Niedopuszczalne jest:

1. Uzyskiwanie dostępu do Platformy w sposób inny, niż opisany w Regulaminie.

2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie treści kursów, w całości lub w części, osobom nieuprawnionym, w szczególności wyświetlanie, odtwarzanie czy umieszczanie w innych serwisach internetowych.

3. Destabilizowanie działania Platformy, np. przez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Platformę.

4. Wykorzystywanie przez Użytkownika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Instytutu.

§ 5

Prawa i obowiązki Instytutu

1. Treści zawarte na Platformie są chronione prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 j.t. ze zm.).

2. Prawa autorskie do kursów należą do Instytutu, podmiotów współpracujących na podstawie odrębnych umów z Instytutem lub autorów kursów. Instytut dokłada wszelkich starań, aby Platforma była stale dostępna i działała prawidłowo, a zamieszczone na niej szkolenia były merytorycznie poprawne i aktualne. Instytut zastrzega sobie wykonywanie koniecznych prac technicznych na Platformie w celu jej utrzymania lub modernizacji.

3. Instytut ma prawo aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych.

§ 6

Zakup kursów

1. Aby uzyskać dostęp do kursu Użytkownik powinien:

 1. zalogować się do Platformy z użyciem adresu e-mail i hasła (dla Użytkowników posiadających już konto na platformie; nowy Użytkownik zaczyna od punktu 2),
 2. dodać do koszyka dostępne szkolenie,
 3. wybrać rodzaj płatności,
 4. złożyć zamówienie poprzez przycisk „Zamawiam”,
 5. dokonać płatności z użyciem dostępnych form.

2. Wysokość opłaty podana jest przy każdym kursie umieszczonym na Platformie.

3. Okres, na jaki uzyskiwany jest dostęp do kursu podany jest w opisie każdego kursu.

4. Dostęp do kursu udzielany jest z chwilą realizacji płatności.

5. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

§ 7

Usługa

1. Realizacja usługi polega na udostępnieniu Użytkownikowi zakupionego kursu na okres podany w opisie kursu w formie:

 • materiałów wideo,
 • plików PDF, JPG, Word lub innych,
 • testów i ćwiczeń.

2. Użytkownik ma prawo uczestniczyć w zakupionym kursie w okresie, który określony jest w opisie kursu. Nieuczestniczenie w kursie mimo takiej możliwości lub jego nieukończenie w podanym okresie nie upoważnia Użytkownika do żądania zwrotu kosztów.

3. Po spełnieniu warunków podanych w opisie kursu (pozytywne zaliczenie testów cząstkowych i/lub zdanie egzaminu końcowego) Użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia w formie dokumentu PDF, jeżeli w opisie kursu przewidziana jest taka możliwość. Certyfikat jest automatycznie generowany przez platformę i udostępniony do pobrania przez Użytkownika po zalogowaniu na platformę.

§ 8

Odstąpienia od umowy i reklamacje

1. Użytkownik nie może odstąpić od umowy w przypadku, kiedy wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia (na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

2. Reklamacje związane z nienależytym wywiązaniem się z wykonania Usługi Użytkownik może składać:

na adres 20-538 Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18a/6

pocztą elektroniczną na adres biuro@instytutlogopedyczny lub odn@instytutlogopedyczny.pl

3. Reklamacja powinna zawierać:

 • dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres mailowy),
 • przedmiot reklamacji,
 • żądanie związane z reklamacją.

4. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

§ 9

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Edukacji Logopedycznej.

5. Szczegółowe zasady dotyczące Polityki prywatności znajdują się na stronie https://e-learning.instytutlogopedyczny.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10

Zmiany oferty i promocje

1. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, ustalania promocji i rabatów.

2. Szczegółowe warunki promocji są podane w szczegółowym opisie kursu, którego dotyczą.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną na podane w procesie rejestracji adresy e-mail. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od powiadomienia.

2. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa właściwego dla siedziby Instytutu.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz innych polskich ustaw.

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej